^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

nontawatนายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Login Form

ข้อมูลการเยี่ยมชม

Please install plugin JVCounter!

เป้าประสงค์ (Objective)

เป้าประสงค์ (Objective)


1. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้วยการคิดโครงงานและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์

2. นักเรียนและครูสามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร

3. โรงเรียนมีหลักสูตรศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล

4. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติปฏิบัติที่ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทยอย่ายั่งยืน

5. ครูมีความรู้ ความสามารถเฉพาะเทียบเคียงมาตรฐานสากล

6. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้นการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

7. ผู้เรียนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข

8. นักเรียนได้เรียนต่อในสถาบันระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง

9. โรงเรียนบริหารจัดการเชิงระบบ

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีํธรรมราช 80240
โทรศัพท์: 075-368597 อีเมล์ : thungyaiwit@thungyaiwit.ac.th