Login Form  

   

ข้อมูลการเยี่ยมชม  

Please install plugin JVCounter!
   

เป้าประสงค์ (Objective)


1. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้วยการคิดโครงงานและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์

2. นักเรียนและครูสามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร

3. โรงเรียนมีหลักสูตรศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล

4. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติปฏิบัติที่ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทยอย่ายั่งยืน

5. ครูมีความรู้ ความสามารถเฉพาะเทียบเคียงมาตรฐานสากล

6. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้นการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

7. ผู้เรียนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข

8. นักเรียนได้เรียนต่อในสถาบันระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง

9. โรงเรียนบริหารจัดการเชิงระบบ

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

nontawat
นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

   
© ALLROUNDER3