Login Form  

   

ข้อมูลการเยี่ยมชม  

Please install plugin JVCounter!
   

เอกสารจากฝ่ายวิชาการ (ปรับปรุง 2/2563)

 วผ.1-คำร้องขอสอบแก้ตัว ดาวน์โหลด
 วผ.2-แบบแจ้งรายชื่อเรียนซ้ำในเวลาเรียนปกติสำหรับครูประจำรายวิชา  ดาวน์โหลด
 วผ.3-แบบแจ้งรายนักเรียนรับเอกสารผลการเรียนสำหรับครูที่ปรึกษา  ดาวน์โหลด
วผ.4-บันทึกข้อความติดตามผลการเรียน-ครูที่ปรึกษา ดาวน์โหลด
วผ.5-สมุดบันทึกผลเรียนซ้ำ ดาวน์โหลด
วผ.6-แบบแจ้งรายชื่อเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ80-สำหรับครูประจำรายวิชา ดาวน์โหลด
วผ.7-คำร้องขอมีสิทธิ์สอบ-สำหรับนักเรียน  ดาวน์โหลด
วผ.8-ใบประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน-สำหรับฝ่ายวัดผล ดาวน์โหลด
วผ.9-คำร้องขอถอนรายวิชาเพิ่มเติม-สำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด
01บันทึกข้อความอนุมัติโครงการสอน-แผนการสอน ดาวน์โหลด
02แบบฟอร์มโครงการสอน ดาวน์โหลด
03โครงสร้างคะแนน-sgs ดาวน์โหลด
04แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้ที่ ดาวน์โหลด
05แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
06บันทึกผลหลังสอน ดาวน์โหลด
07แบบสำรวจการจัดสรรการมาโรงเรียนของนักเรียนในแต่ละห้องโดยครูที่ปรึกษา ดาวน์โหลด
08 แบบสรุปผลการเรียน (ใบปะหน้าส่ง ปพ.5) (ฉบับ excel)  ดาวน์โหลด
08 แบบสรุปผลการเรียน (ใบปะหน้าส่ง ปพ.5) (ฉบับ pdf) ดาวน์โหลด
09 แบบสรุปคะแนนก่อนกลางภาค-กลางภาค   ดาวน์โหลด
   
   
   
   

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

nontawat
นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

   
© ALLROUNDER3