^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Login Form

ข้อมูลการเยี่ยมชม

Please install plugin JVCounter!

ครูมณีจันทร์ จินดาวงศ์

อกสารประกอบการเรียนรู้ ชุดงานแกะสลักผักและผลไม้เพื่อการตกแต่ง

โดย อ.มณีจันทร์ จินดาวงศ์  ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

    >> ส่วนนำ

    >> เนื้อหา

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีํธรรมราช 80240
โทรศัพท์: 075-368597 อีเมล์ : thungyaiwit@thungyaiwit.ac.th