Login Form  

   

ข้อมูลการเยี่ยมชม  

Please install plugin JVCounter!
   

จุดเด่นของโรงเรียน


1. เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1

2. เป็นโรงเรียนยอดนิยมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช

3. ครูมีความรู้ ความสามารถที่หลากหลายและสอนตรงตามวิชาเอก

4. ครูและผู้ปกครองมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลบุตรหลานร่วมกัน ร่วมกันแก้ปัญหานักเรียนอย่างจริงจัง

    และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

nontawat
นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

   
© ALLROUNDER3