Login Form  

   

ข้อมูลการเยี่ยมชม  

Please install plugin JVCounter!
   

สมรรถนะหลักของโรงเรียน


1. มุ่งพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

2. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ บนพื้นฐานของคุณธรรม

3. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นเทคโนโลยี การสื่อสารสองภาษา

4. บุคลากรมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

5. จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐิกิจพอเพียง

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

nontawat
นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

   
© ALLROUNDER3