^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Login Form

ข้อมูลการเยี่ยมชม

Please install plugin JVCounter!

กลุ่มบริหารแผนงาน/งบประมาณ

ขอบข่ายงาน กลุ่มบริหารแผนงาน/งบประมาณ

1. งานสำนักงาน

2. งานบริหารงบประมาณ

3. งานพัสดุและสินทรัพย์

4. งานนโยบายและแผนงาน

5. งานติดตามประเมินผลและประเมินโครงการ

6. งานศูนย์เครือข่ายสารสนเทศ

    6.1 งานข้อมูลสารสนเทศ

    6.2 งานระบบสารสนเทศ

    6.3 งานพัฒนาข้อมูล สารสนเทศ

    6.4 งานพัฒนาระบบเว็บไซต์โรงเรียน

7. งานบริหารการเงิน

8. งานบริหารบัญชี

9. งานข้อมูล EIS และ M-OBEC / B-OBEC

10. งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

 

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีํธรรมราช 80240
โทรศัพท์: 075-368597 อีเมล์ : thungyaiwit@thungyaiwit.ac.th