Login Form  

   

ข้อมูลการเยี่ยมชม  

Please install plugin JVCounter!
   

ขอบข่าย กลุ่มงานวิชาการ

1. งานสำนักงาน

2. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

3. งานพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้

4. งานจัดและพัฒนากระบวนการเรียนรู้

5. งานวัดประเมินผลและการเทียบโอน

6. งานผลิตสื่อ นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้

7. งานจัดและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

8. งานนิเทศภายใน ตรวจ ติดตาม กำับคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน

9. งานส่งเสริม นักเรียนให้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ

10. งานวิจัยเพื่อการเรียนการสอน

11. งานทะเบียน GPA

12. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

13. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

      13.1 งานแนะแนว

      13.2 งานลูกเสือ

      13.3 งานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

      13.4 งาน To Be Number One

      13.5 งานส่งเสริมประชาธิปไตย

      13.6 งานกิจกรรมชุมนุม

14. งานส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษา

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

nontawat
นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

   
© ALLROUNDER3