^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

nontawatนายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Login Form

ข้อมูลการเยี่ยมชม

วันนี้ 84
สัปดาห์นี้ 84
สัปดาห์ที่แล้ว 946
เดือนนี้ 5132
เดือนที่แล้ว 2458
รวมทั้งหมด 52424
Your IP122.155.17.210
วันนี้17-02-2019
User Online 0
Guest Online 32

กลุ่มบริหารวิชาการ

ขอบข่าย กลุ่มงานวิชาการ

1. งานสำนักงาน

2. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

3. งานพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้

4. งานจัดและพัฒนากระบวนการเรียนรู้

5. งานวัดประเมินผลและการเทียบโอน

6. งานผลิตสื่อ นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้

7. งานจัดและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

8. งานนิเทศภายใน ตรวจ ติดตาม กำับคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน

9. งานส่งเสริม นักเรียนให้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ

10. งานวิจัยเพื่อการเรียนการสอน

11. งานทะเบียน GPA

12. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

13. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

      13.1 งานแนะแนว

      13.2 งานลูกเสือ

      13.3 งานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

      13.4 งาน To Be Number One

      13.5 งานส่งเสริมประชาธิปไตย

      13.6 งานกิจกรรมชุมนุม

14. งานส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษา

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีํธรรมราช 80240
โทรศัพท์: 075-368597 อีเมล์ : thungyaiwit@thungyaiwit.ac.th