^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Login Form

ข้อมูลการเยี่ยมชม

Please install plugin JVCounter!

ภาษาต่างประเทศ

บุคลากร กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ชื่อ - สกุล  ตำแหน่ง 
1 นางสุมิตรา  อ่องหลี ครู ชำนาญการพิเศษ
2 นายสุวรรณ  ดิษฐาน ครู ชำนาญการ
3 นางวลัยพร  ดิษฐาน ครู ชำนาญการ
4 นางเครือทิพย์  ฉิมดิษฐ ครู ชำนาญการ
5 นางจิรวรรณ  สุทธิมาศ ครู ชำนาญการพิเศษ
6 นางพัชรี  จิ้วฮวด ครู
7 น.ส.สาลิพร  เจริญรูป ครู
8 นางสุจิตตรา  จันเอียด ครู ชำนาญการ
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีํธรรมราช 80240
โทรศัพท์: 075-368597 อีเมล์ : thungyaiwit@thungyaiwit.ac.th