Login Form  

   

ข้อมูลการเยี่ยมชม  

Please install plugin JVCounter!
   

บุคลากร กลุ่มสาระศิลปะ

ลำดับ ชื่อ - สกุล  ตำแหน่ง 
1 นายกิตติ  โทบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ 
2 นายประสงค์  เหมมณี ครู ชำนาญการ
3 น.ส.ศิริวรรณ  ทองกลัด ครู
4 นายสุวัชรินทร์  ต่างสี ครู
   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

nontawat
นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

   
© ALLROUNDER3