Login Form  

   

ข้อมูลการเยี่ยมชม  

Please install plugin JVCounter!
   

รายละเอียดกิจกรรม

เอกสารดาวน์โหลดฝ่ายกิจการนักเรียน


1. สมุดคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     [doc]  |  [pdf]

2. คู่มือการใช้ APP สำหรับครู    [pdf]

3. คู่มือการใช้ APP ผู้ปกครอง    [pdf]

+ แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ (โรงเรียน)  
+ แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ (โรงเรียน )
+ แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ (เขต)
+ แบบรายงานการไปราชการ
+ ใบลา
+ ใบลาอุปสมบท
+ แบบฟอร์มขอมีบัตรข้าราชการ
+ แบบฟอร์ม SAR
+ แบบ 7127 เพิ่มสิทธิ์ (กรมบัญชีกลาง) -
+ ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม -
+ แบบฟอร์มต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู / ผู้บริหาร ( คส.02 )  -
+ แบบฟอร์มแสดงคุณสมบัติครู (คส.02-10 ) -
+ แบบฟอร์มแสดงคุณสมบัติผู้บริหาร ( คส.02-20 ) -
 + การส่งใช้เงินยืม (คูปองพัฒนาครู 10,000)  word  
 + การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ข้อมูลปี 2560)   pdf
 + คู่มือการส่ง logbook ผ่านระบบ google driver ให้ ผู้อำนวยการพิจารณา    
     
+ แบบฟอร์มสรุปรายงานโครงการ      -   
 + การจัดสรรงประมาณ  pdf  
 + แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 61  pdf  
 + นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ 61  pdf  
 + ทิศทางการพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  pdf  
 + ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม  pdf  
 + แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 คลิก   
   
   
     
   
   
   
     
     
   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

nontawat
นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

   
© ALLROUNDER3