Login Form  

   

ข้อมูลการเยี่ยมชม  

Please install plugin JVCounter!
   

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้ 5 ขั้น  ( 5 STEPs )

ชุดที่ 1

    >  ปกคำนำ-สารบัญ

    >  เนื้อหา

ชุดที่ 2

    >  ปกคำนำ-สารบัญ

    >  เนื้อหา

ชุดที่ 3

    >  ปกคำนำ-สารบัญ

    >  เนื้อหา

ชุดที่ 4

    >  ปกคำนำ-สารบัญ

    >  เนื้อหา

ชุดที่ 5

    >  ปกคำนำ-สารบัญ

    >  เนื้อหา

อกสารประกอบการเรียนรู้ ชุดงานแกะสลักผักและผลไม้เพื่อการตกแต่ง

โดย อ.มณีจันทร์ จินดาวงศ์  ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

    >> ส่วนนำ

    >> เนื้อหา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบเชิงรุก เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม

โดย นางรัชณี แก้วแกมจันทร์

 

ดาวน์โหลด-->  เอกสารเผยแพร่

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


 - เล่มที่ 1 เรื่อง สารและการจำแนกสาร

บทคัดย่อ เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรม  เรื่อง สารและการจำแนกสาร  ร่วมกับวิธีการสอนแบบ 5Eสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

nontawat
นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

   
© ALLROUNDER3