Login Form  

   

ข้อมูลการเยี่ยมชม  

Please install plugin JVCounter!
   

การรับหนังสือเรียน รับเงินค่าเครื่องแบบ-อุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
มีกำหนดการดังนี้
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น.
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น.
4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย
หมายเหตุ ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

nontawat
นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

   
© ALLROUNDER3