Login Form  

   

ข้อมูลการเยี่ยมชม  

Please install plugin JVCounter!
   

ข้อมูลโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม


   ชื่อโรงเรียน                    ทุ่งใหญ่วิทยาคม

   อักษรย่อ                         ท.ว.

   ตราประจำโรงเรียน           พระพรหม

   สีประจำโรงเรียน               ขาว-แดง

   ต้นไม้ประจำโรงเรียน         ต้นส้าน

   คติธรรม                          นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา แสงสว่างใด เสมอด้วยปัญญาไม่มี

   ปรัชญา                           เรียนดี มีคุณธรรม ล้ำเลิศทักษะ รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมประสานชุมชน

   วิสัยทัศน์                         โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม มุ่งพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

   อัตลักษณ์                        ลูกขาวแดงใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม โครงงานวิทย์ก้าวหน้า การกีฬาเป็นเลิศ

   เอกลักษณ์                       คารวะครู เชิดชูสถาบัน ผูกพันน้องพี่

   วัฒนธรรมองค์กร              มุ่งผลลัพธ์ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

   ค่านิยม                           ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นนักเรียน

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

nontawat
นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

   
© ALLROUNDER3