^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

nontawatนายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Login Form

ข้อมูลการเยี่ยมชม

Please install plugin JVCounter!

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร


 

 ที่             ผู้บริหาร                  ปี
1 นายโยธิน  จารุภูมิ  2517 - 2528
2 นายถวิล  มณีโชติ 2529 - 2533
3 นายวิจิตร  ไกรนรา 2533 - 2539
4 นายเสริญ  แต้มแก้ว 2539 - 2541
5 นางอุไร  ไกรนรา 2541 (รักษาราชการแทน)
6 นายภาพ  กาญจนโสภาค 2542 -2542
7 นายธวัชชัย  ไกรนรา 2542 - 2550
8 นายสนั่น  พลรัฐธนาสิทธิ์ 2551 - 2554
9 นายวัชรา  พรหมศร 2554 - 2557
10 นายวัฒนา ลาชโรจน์ 2557 - 2559
11 นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต 2559 - ปัจจุบัน
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีํธรรมราช 80240
โทรศัพท์: 075-368597 อีเมล์ : thungyaiwit@thungyaiwit.ac.th