Login Form  

   

ข้อมูลการเยี่ยมชม  

Please install plugin JVCounter!
   

โรงเรียนปิดกรณีพิเศษ 

โรงเรียนปิดชั่วคราวด้วยเหตุอุทกภัย ในวันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563

เปิดเรียนตามปกติวันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2563

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 318ล/55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [คลิกรายละเอียด]

โรงเรียนทุ่งใหญ่ขอแจ้งการใช้ห้องเรียนประจำ

สำหรับให้นักเรียนนั่งเรียนประจำพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้

ประกาศโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม

เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563

<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

ประกาศโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม

เรื่อง แผนการเปิดเรียนและมาตรการในสถานศึกษาตามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

คลิกอ่านรายละเอียด

ใบรายชื่อนักเรียน (เลขที่ และรหัสนักเรียน) [ปรับปรุงล่าสุด](18/06/2563 : 14.39 น.)

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 แยกตามห้องเรียน (ม.1/1-ม.1/7) <<คลิกตรวจสอบ>>

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 แยกตามห้องเรียน (4/1-4/5) <<คลิกตรวจสอบ>>

ประกาศโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม

เรื่อง ประกาศผลการสอบเข้าเรียน

ผลการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<คลิกตรวจสอบ>> 

ผลการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบที่ 2 <<คลิกตรวจสอบ>> 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มอบตัววันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.

ผลการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 <<คลิกตรวจสอบ>>
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มอบตัววันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.

เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบตัวนักเรียน (ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน)

1. สำเนา ปพ.1 จำนวน 1 ฉบับ พร้อมนำฉบับจริงมาด้วย
( ต้องเป็นฉบับที่ระบุว่าจบการศึกษาแล้วเท่านั้น)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน
2.1 นักเรียนเอง จำนวน 1 ฉบับ
2.2 บิดา และ มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
2.3 ผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

3. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ชุดโรงเรียนเดิมได้)

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

nontawat
นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

   
© ALLROUNDER3