Login Form  

   

ข้อมูลการเยี่ยมชม  

Please install plugin JVCounter!
   

โรงเรียนขอแจ้งมาตรการเกี่ยวกับวันสอบเข้า ม.1 และ ม.4

วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2564

คลิก ==> รายละเอียด

มาตรการการจัดการสอบ ม.1 และ ม.4 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
==> สำคัญมาก!!! โปรดอ่าน <==

(ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564)


 ส่ิงที่นักเรียนต้องเตรียมพร้อมในวันสอบ 22 -23 พฤษภาคม 2564


1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการออกให้ที่มีรูปนักเรียน

2. หน้ากากอนามัย (ต้องใส่ตลอดเวลา)

3. เจลแอลกอฮอล์แบบพกพา / สเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพา (ถ้ามี)

4. อุปกรณ์เครื่องเขียน (ปากกา ดินสอ ยางลบ กบเหลา) ห้ามยืมกันอย่างเด็ดขาด

     

 

 

ตรวจสอบรายชื่อ+เลขที่นั่งสอบ รวมทั้งหมด --> คลิก

ตรวจสอบรายชื่อ+เลขที่นั่งสอบ แยกห้อง --> คลิก

 น้ำหนักคะแนนสำหรับห้องเรียนพิเศษ IEP     นักเรียนที่สมัครเรียนทั้งห้องเรียน IEP และห้องเรียนทั่วไป

การคิดคะแนน
วิชาภาษาอังกฤษ  40%
วิชาคณิตศาสตร์   20%
วิชาวิทยาศาสตร์   20%
วิชาภาษาไทย     10%
วิชาสังคมฯ         10%

- นักเรียนจะมีรายชื่อเข้าสอบในห้องเรียนพิเศษ IEP

- กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนห้องเรียน IEP ได้ทางโรงเรียนจะนำคะแนนสอบไปพิจารณาเข้าเรียน
ในห้องเรียนทั่วไปตามที่นักเรียนกรอกข้อมูลสมัครไว้

 

 

ตรวจสอบรายชื่อ+เลขที่นั่งสอบ รวมทั้งหมด  --> คลิก

ตรวจสอบรายชื่อ+เลขที่นั่งสอบ แยกห้อง --> คลิก

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 15

    > ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)  ==> คลิก

    > ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)  ==> คลิก

    > ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)  ==> คลิก

    > ระดับช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)  ==> คลิก

สอบวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563

     ระดับประถมศึกษา สอบเวลา 08.00 - 12.10 น.

    ระดับมัธยมศึกษา สอบเวลา 12.30 - 16.10 น.

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม รับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 15

กำหนดการ

  - รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องวิชาการ อาคาร 1

  - สอบวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563

  - ระดับประถม สอบเวลา 08.00 น. – 12.10 น.

  - ระดับมัธยมศึกษา สอบเวลา 12.30 น. – 16.10 น.

     - ประกาศผล วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ http://www.thungyaiwit.ac.th

ดาวน์โหลดใบสมัคร --> คลิก 

ด้วยโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม มีความประสงค์ต้องการรับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ --> คลิกรายละเอียด 

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

nontawat
นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

   
© ALLROUNDER3