Login Form  

   

ข้อมูลการเยี่ยมชม  

Please install plugin JVCounter!
   

นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  --> มอบตัววันที่ 19 เมษายน 2560

นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 --> มอบตัววันที่ 20 เมษายน 2560 

    - เวลา 08.00 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ

***************************************************************

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในวันมอบตัว

   1. สำเนา ปพ.1  พร้อมตัวจริง (ฉบับที่ระบุว่าสำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น)   ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ

   2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน   ถ่ายเอกสาร  1 ฉบับ

   3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา        ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ

   4. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา     ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ

   5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้พักอาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดา)     ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ

   6. ใบรับรองการตรวจกรุ๊ปเลือด  (ตัวจริง 1 ฉบับ)

   7. รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมได้)

หมายเหตุ เอกสาร ปพ.1 ต้องเป็นฉบับที่ระบุว่า"สำเร็จการศึกษา...."เท่านั้น ถึงจะรับมอบตัว

การแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 12 

 ประกาศผลการสอบ

  1. ระดับช่วงชั้นที่ 1  --> คลิก

  2. ระดับช่วงชั้นที่ 2  --> คลิก

  3. ระดับช่วงชั้นที่ 3  --> คลิก

  4. ระดับช่วงชั้นที่ 4  --> คลิก

ปฎิทินการปฎิบัติงานของฝ่ายวิชาการ

ลำดับ กิจกรรม วันที่ หมายเหตุ
1 ประกาศผลนักเรียนทุกระดับชั้น 14 มี.ค. 2560 ครูที่ปรึกษา / งานทะเบียน
2

สอบแก้ตัวครั้งที่ 1

14 - 17 มี.ค. 2560 ครูผู้สอน / ฝ่ายวัดผล
3

สอบแก้ตัวครั้งที่ 2

20 - 24 มี.ค. 2560 ครูผู้สอน / ฝ่ายวัดผล
4

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 และ ม.6 

ที่จะจบรอบแรก

25 มี.ค. 2560 ฝ่ายวัดผล/งานทะเบียน
5

รับสมัครนักเรียนใหม่

27 - 30 มี.ค. 2560  คำสั่งโรงเรียน

หมายเหตุ      คลิก --> ปฎิทินเพิ่มเติม...

                      คลิก --> เข้าสู่ระบบบันทึกผลการเรียน ออนไลน์ SGS

ทำข้อสอบจากที่บ้านกันนะ !!

เพราะเราห่วงใย...ขอห่างกันสักพัก ลดการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19

ทำข้อสอบจากที่บ้านกันนะ !!

เพราะเราห่วงใย...ขอห่างกันสักพัก ลดการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

nontawat
นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

   
© ALLROUNDER3