Login Form  

   

ข้อมูลการเยี่ยมชม  

Please install plugin JVCounter!
   

วันพุธที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. - 13.00 น.

หน่วยกาชาดสิรินธร อ.ทุ่งสงมาขอรับบริจาคโลิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ณ ห้องจามจุรี (อาคาร 3)

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบและบริจาคโลหิต

การเปิดเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 / 2561


 

ปิดเรียนวันศุกร์ที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

     > เข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา 07.45 น.

 

แจ้งรหัสประจำตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

    >> รหัสประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<คลิก>>

   >> รหัสประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม)   <<คลิก>>

  >> รหัสประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 <<คลิก>>

 

หมายเหตุ  นักเรียนที่ยังค้างส่งเอกสารหลักฐานการมอบตัวไม่ครบถ้วน

                 ให้นำมามอบในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องวิชาการ อาคาร 1

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

   > คำสั่งคุมสอบ

   > ตารางสอบ

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 13

ประกาศผลการสอบ  (update)

 > ช่วงชั้นที่ 1

 > ช่วงชั้นที่ 2

 > ช่วงชั้นที่ 3

 > ช่วงชั้นที่ 4

ผลการแข่งขันงานมัธยมศึกษาครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560

ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560


** สรุปเหรียญรางวัลของโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม **

>> คลิก ดูรายละเอียดผลการแข่งขันแต่ละรายการเพิ่มเติม...

** สรุปผลการจัดอันดับของโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ** (ลำดับที่ 11 จากทั้งหมด 83 โรงเรียน)

>>คลิก ดูรายละเอียดการจัดอันดับในภาพรวมและแยกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม...

นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  --> มอบตัววันที่ 19 เมษายน 2560

นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 --> มอบตัววันที่ 20 เมษายน 2560 

    - เวลา 08.00 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ

***************************************************************

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในวันมอบตัว

   1. สำเนา ปพ.1  พร้อมตัวจริง (ฉบับที่ระบุว่าสำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น)   ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ

   2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน   ถ่ายเอกสาร  1 ฉบับ

   3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา        ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ

   4. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา     ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ

   5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้พักอาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดา)     ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ

   6. ใบรับรองการตรวจกรุ๊ปเลือด  (ตัวจริง 1 ฉบับ)

   7. รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมได้)

หมายเหตุ เอกสาร ปพ.1 ต้องเป็นฉบับที่ระบุว่า"สำเร็จการศึกษา...."เท่านั้น ถึงจะรับมอบตัว

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

nontawat
นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

   
© ALLROUNDER3