Login Form  

   

ข้อมูลการเยี่ยมชม  

Please install plugin JVCounter!
   

ประกาศโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม เรื่องการเผ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ปฏิทินกิจกรรมที่เกียวกับงานวิชาการ --> [คลิก]

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม

ประกาศผลการสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 15

  > ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)  <<คลิก>>

  > ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)  <<คลิก>>

  > ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)  <<คลิก>>

  > ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)  <<คลิก>>

  ** นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบได้แคะแนนรวมลำดับที่ 1-40 สามารถยื่นยันสิทธ์เข้าเรียนต่อ

      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องวิชาการ

 ** นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอบได้แคะแนนรวมลำดับที่ 1-40 สามารถยื่นยันสิทธ์เข้าเรียนต่อ

      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องวิชาการ

( สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ในวันและเวลาราชการ )

เอกสารประกวดจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการ ระดับชั้น ม.ปลาย

   - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   <<รายละเอียด>>

รายละเอียดกิจกรรม / กำหนดการ  <<คลิก>>

กรอกใบสมัครออนไลน์  <<คลิก>>

รหัสประจำตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562

  >> รหัสประจำตัวระดับชั้น ม. 1    << คลิก >>

  >> รหัสประจำตัวระดับชั้น ม.4     << คลิก >>

ตารางเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2562

  >> ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   << คลิก >>

  >> ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   << คลิก>>

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

nontawat
นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

   
© ALLROUNDER3