Login Form  

   

ข้อมูลการเยี่ยมชม  

Please install plugin JVCounter!
   

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม

ประกาศผลการสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 15

  > ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)  <<คลิก>>

  > ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)  <<คลิก>>

  > ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)  <<คลิก>>

  > ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)  <<คลิก>>

  ** นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบได้แคะแนนรวมลำดับที่ 1-40 สามารถยื่นยันสิทธ์เข้าเรียนต่อ

      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องวิชาการ

 ** นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอบได้แคะแนนรวมลำดับที่ 1-40 สามารถยื่นยันสิทธ์เข้าเรียนต่อ

      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องวิชาการ

( สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ในวันและเวลาราชการ )

เอกสารประกวดจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการ ระดับชั้น ม.ปลาย

   - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   <<รายละเอียด>>

รายละเอียดกิจกรรม / กำหนดการ  <<คลิก>>

กรอกใบสมัครออนไลน์  <<คลิก>>

รหัสประจำตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562

  >> รหัสประจำตัวระดับชั้น ม. 1    << คลิก >>

  >> รหัสประจำตัวระดับชั้น ม.4     << คลิก >>

ตารางเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2562

  >> ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   << คลิก >>

  >> ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   << คลิก>>

ประกาศโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม

เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยวิธีคัดเลือก

ปีการศึกษา   2562

<< รายละเอียด >>

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เข้าเรียนโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2562

 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  <<คลิก>>

 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    <<คลิก>>  NEW

ม.1 มอบตัววันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเรียน 1

             ม. 4 มอบตัววันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเรียน 1

เอกสาร หลักฐานที่ต้องนำไปมอบให้กับโรงเรียนในวันมอบตัว
      (ทั้ง ม.1 และ ม.4)

           1. ปพ.1 ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ

           2. รูปถ่ายสี หรือขาว - ดำ 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก

                             หรือแว่นตาดำ แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม ใช้ติดใบมอบตัว

                   3. สำเนาทะเบียนบ้าน

                               - นักเรียน     - บิดา         - มารดา     - หรือผู้ปกครอง

           4. ใบรับรองแพทย์(หมู่เลือด) พร้อมฉบับถ่ายสำเนาอีก 1 ฉบับ

           5. ใบบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียนจากโรงเรียนเดิม (ถ้ามี)

           6. อื่นๆ (เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ)

         (ให้รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ)

***นักเรียนที่ไม่มามอบตัวตาม วัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน
***นักเรียนที่ไม่นำปพ.1 มาแสดง ไม่รับมอบตัว

 

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

nontawat
นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

   
© ALLROUNDER3