Login Form  

   

ข้อมูลการเยี่ยมชม  

Please install plugin JVCounter!
   

การรับหนังสือเรียน รับเงินค่าเครื่องแบบ-อุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
มีกำหนดการดังนี้
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น.
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น.
4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย
หมายเหตุ ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน

นักเรียน ผู้ปกครอง บุคคลภายนอก ที่ไปติดต่อราชการในบริเวณโรงเรียน กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต้องการสำรวจความพร้อมของ ผู้ปกครองและนักเรียนสำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลในการนี้โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองและนักเรียนตอบแบบสอบถามดังกล่าวต่อไปนี้

คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  <<คลิก>>

หมายเหตุ 

   >> นักเรียนที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ SMEP สามารถสมัครสอบรอบทั่วไป ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2563

 

ประกาศโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม

เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม ในศูนย์อาหารโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม

          ( ฉบับแก้ไข )

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

nontawat
นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

   
© ALLROUNDER3