Login Form  

   

ข้อมูลการเยี่ยมชม  

Please install plugin JVCounter!
   

ตรวจสอบรายชื่อรวมทั้งหมด --> คลิก

ตรวจสอบรายชื่อแยกห้อง --> คลิก

 น้ำหนักคะแนนสำหรับห้องเรียนพิเศษ IEP     นักเรียนที่สมัครเรียนทั้งห้องเรียน IEP และห้องเรียนทั่วไป

การคิดคะแนน
วิชาภาษาอังกฤษ  40%
วิชาคณิตศาสตร์   20%
วิชาวิทยาศาสตร์   20%
วิชาภาษาไทย     10%
วิชาสังคมฯ         10%

- นักเรียนจะมีรายชื่อเข้าสอบในห้องเรียนพิเศษ IEP

- กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนห้องเรียน IEP ได้ทางโรงเรียนจะนำคะแนนสอบไปพิจารณาเข้าเรียน
ในห้องเรียนทั่วไปตามที่นักเรียนกรอกข้อมูลสมัครไว้

 

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

nontawat
นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

   
© ALLROUNDER3