^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Login Form

ข้อมูลการเยี่ยมชม

Please install plugin JVCounter!

สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต้องการสำรวจความพร้อมของ ผู้ปกครองและนักเรียนสำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลในการนี้โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองและนักเรียนตอบแบบสอบถามดังกล่าวต่อไปนี้

คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีํธรรมราช 80240
โทรศัพท์: 075-368597 อีเมล์ : thungyaiwit@thungyaiwit.ac.th