^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

nontawatนายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Login Form

ข้อมูลการเยี่ยมชม

Please install plugin JVCounter!

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ม.1 และ ม.4

ประกาศเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  << คลิกเพื่อตรวจสอบ >>  

    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  << คลิกเพื่อตรวจสอบ >>

*** นักเรียนที่ได้สิทธิ์โควต้า ม.3 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
      มอบตัววันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน 2563
 เวลา 09.30 น. ณ ห้องจามจุรี ***
รายชื่อนักเรียนโควต้าเด็กดีมีที่เรียนแยกตามแผนการเรียน  <<คลิกเพื่อตรวจรายขื่อ>>

กำหนดการของนักเรียนระดับชั้น ม.1 (ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน)

1. สอบวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น.
2. วันสอบให้นำบัตรประชาชนตัวจริง หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน ป.6 มาด้วย
3. ประกาศผลการสอบ 10 มิถุนายน 2563
4. มอบตัวนักเรียนวันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น.

กำหนดการของนักเรียนระดับชั้น ม.4 (ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน)

1. สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น.
2. วันสอบให้นำบัตรประชาชนตัวจริง หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน ม.3 มาด้วย
3. ประกาศผลการสอบ 11 มิถุนายน 2563
4. มอบตัวนักเรียนวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น.

รายวิชาสอบ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประกอบด้วย วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ (รวม 5 รายวิชา)

เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบตัวนักเรียน (ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน)

 1. สำเนา ปพ.1 จำนวน 1 ฉบับ พร้อมนำฉบับจริงมาด้วย
     ( ต้องเป็นฉบับที่ระบุว่าจบการศึกษาแล้วเท่านั้น)

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
     2.1 นักเรียนเอง  จำนวน 1 ฉบับ
     2.2 บิดา และ มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
     2.3 ผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

 3. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ชุดโรงเรียนเดิมได้)

ติดตามการแจ้งประกาศต่าง ๆ ผ่านทาง www.thungyaiwit.ac.th

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีํธรรมราช 80240
โทรศัพท์: 075-368597 อีเมล์ : thungyaiwit@thungyaiwit.ac.th