Login Form  

   

ข้อมูลการเยี่ยมชม  

Please install plugin JVCounter!
   

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เข้าเรียนโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2562

 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  <<คลิก>>

 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    <<คลิก>>  NEW

ม.1 มอบตัววันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเรียน 1

             ม. 4 มอบตัววันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเรียน 1

เอกสาร หลักฐานที่ต้องนำไปมอบให้กับโรงเรียนในวันมอบตัว
      (ทั้ง ม.1 และ ม.4)

           1. ปพ.1 ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ

           2. รูปถ่ายสี หรือขาว - ดำ 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก

                             หรือแว่นตาดำ แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม ใช้ติดใบมอบตัว

                   3. สำเนาทะเบียนบ้าน

                               - นักเรียน     - บิดา         - มารดา     - หรือผู้ปกครอง

           4. ใบรับรองแพทย์(หมู่เลือด) พร้อมฉบับถ่ายสำเนาอีก 1 ฉบับ

           5. ใบบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียนจากโรงเรียนเดิม (ถ้ามี)

           6. อื่นๆ (เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ)

         (ให้รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ)

***นักเรียนที่ไม่มามอบตัวตาม วัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน
***นักเรียนที่ไม่นำปพ.1 มาแสดง ไม่รับมอบตัว

 

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

nontawat
นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

   
© ALLROUNDER3