^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

nontawatนายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Login Form

ข้อมูลการเยี่ยมชม

Please install plugin JVCounter!

การมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2560

นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  --> มอบตัววันที่ 19 เมษายน 2560

นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 --> มอบตัววันที่ 20 เมษายน 2560 

    - เวลา 08.00 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ

***************************************************************

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในวันมอบตัว

   1. สำเนา ปพ.1  พร้อมตัวจริง (ฉบับที่ระบุว่าสำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น)   ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ

   2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน   ถ่ายเอกสาร  1 ฉบับ

   3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา        ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ

   4. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา     ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ

   5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้พักอาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดา)     ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ

   6. ใบรับรองการตรวจกรุ๊ปเลือด  (ตัวจริง 1 ฉบับ)

   7. รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมได้)

หมายเหตุ เอกสาร ปพ.1 ต้องเป็นฉบับที่ระบุว่า"สำเร็จการศึกษา...."เท่านั้น ถึงจะรับมอบตัว

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีํธรรมราช 80240
โทรศัพท์: 075-368597 อีเมล์ : thungyaiwit@thungyaiwit.ac.th