^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

nontawatนายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Login Form

ข้อมูลการเยี่ยมชม

Please install plugin JVCounter!

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 15

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม รับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 15

กำหนดการ

  - รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องวิชาการ อาคาร 1

  - สอบวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563

  - ระดับประถม สอบเวลา 08.00 น. – 12.10 น.

  - ระดับมัธยมศึกษา สอบเวลา 12.30 น. – 16.10 น.

     - ประกาศผล วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ http://www.thungyaiwit.ac.th

ดาวน์โหลดใบสมัคร --> คลิก 

ประกาศรับสมัครครูอัตรจ้าง

ด้วยโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม มีความประสงค์ต้องการรับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ --> คลิกรายละเอียด 

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการ ระดับชั้น ม.ปลาย

   - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   <<รายละเอียด>>

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

ตารางเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2562

  >> ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   << คลิก >>

  >> ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   << คลิก>>

ประกาศผลการสอบระดับชั้น ม.1 และ ม. 4

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เข้าเรียนโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2562

 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  <<คลิก>>

 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    <<คลิก>>  NEW

ม.1 มอบตัววันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเรียน 1

             ม. 4 มอบตัววันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเรียน 1

เอกสาร หลักฐานที่ต้องนำไปมอบให้กับโรงเรียนในวันมอบตัว
      (ทั้ง ม.1 และ ม.4)

           1. ปพ.1 ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ

           2. รูปถ่ายสี หรือขาว - ดำ 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก

                             หรือแว่นตาดำ แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม ใช้ติดใบมอบตัว

                   3. สำเนาทะเบียนบ้าน

                               - นักเรียน     - บิดา         - มารดา     - หรือผู้ปกครอง

           4. ใบรับรองแพทย์(หมู่เลือด) พร้อมฉบับถ่ายสำเนาอีก 1 ฉบับ

           5. ใบบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียนจากโรงเรียนเดิม (ถ้ามี)

           6. อื่นๆ (เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ)

         (ให้รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ)

***นักเรียนที่ไม่มามอบตัวตาม วัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน
***นักเรียนที่ไม่นำปพ.1 มาแสดง ไม่รับมอบตัว

 

แข่งขันความเป็นเลิศ ครั้งที่ 14

ประกาศผลการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 14

ประกาศผลการสอบ  [ update ]

       >> ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.1 - ป.3

       >> ช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้น ป.4 - ป.6

       >> ช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

       >> ช่วงชั้นที่ 4 ระดับชั้น ม.4 - ม.6  

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีํธรรมราช 80240
โทรศัพท์: 075-368597 อีเมล์ : thungyaiwit@thungyaiwit.ac.th