^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

nontawatนายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Login Form

ข้อมูลการเยี่ยมชม

Please install plugin JVCounter!

ประกาศแผนการเปิดเรียน

ประกาศโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม

เรื่อง แผนการเปิดเรียนและมาตรการในสถานศึกษาตามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

คลิกอ่านรายละเอียด

แจ้งรหัสประจำตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4

ใบรายชื่อนักเรียน (เลขที่ และรหัสนักเรียน) [ปรับปรุงล่าสุด](18/06/2563 : 14.39 น.)

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 แยกตามห้องเรียน (ม.1/1-ม.1/7) <<คลิกตรวจสอบ>>

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 แยกตามห้องเรียน (4/1-4/5) <<คลิกตรวจสอบ>>

ประกาศผลการสอบ ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม

เรื่อง ประกาศผลการสอบเข้าเรียน

ผลการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<คลิกตรวจสอบ>> 

ผลการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบที่ 2 <<คลิกตรวจสอบ>> 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มอบตัววันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.

ผลการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 <<คลิกตรวจสอบ>>
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มอบตัววันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.

เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบตัวนักเรียน (ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน)

1. สำเนา ปพ.1 จำนวน 1 ฉบับ พร้อมนำฉบับจริงมาด้วย
( ต้องเป็นฉบับที่ระบุว่าจบการศึกษาแล้วเท่านั้น)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน
2.1 นักเรียนเอง จำนวน 1 ฉบับ
2.2 บิดา และ มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
2.3 ผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

3. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ชุดโรงเรียนเดิมได้)

ประกาศโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม

การรับหนังสือเรียน รับเงินค่าเครื่องแบบ-อุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
มีกำหนดการดังนี้
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น.
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น.
4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย
หมายเหตุ ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน

กรุณาสวมหน้ากากอนามัย

นักเรียน ผู้ปกครอง บุคคลภายนอก ที่ไปติดต่อราชการในบริเวณโรงเรียน กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต้องการสำรวจความพร้อมของ ผู้ปกครองและนักเรียนสำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลในการนี้โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองและนักเรียนตอบแบบสอบถามดังกล่าวต่อไปนี้

คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ smep

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  <<คลิก>>

หมายเหตุ 

   >> นักเรียนที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ SMEP สามารถสมัครสอบรอบทั่วไป ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2563

 

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีํธรรมราช 80240
โทรศัพท์: 075-368597 อีเมล์ : thungyaiwit@thungyaiwit.ac.th